Služby

Geodetické práce pro katastr nemovitostÍ

 • Geometrický plán pro rozdělení pozemku
 • Geometrický plán pro změnu hranice pozemku
 • Geometrický plán pro vyznačení budovy nebo změny vnějšího obvodu budovy v katastru nemovitostí (nezbytný doklad ke kolaudaci budovy)
 • Geometrický plán pro vyznačení rozestavěných budov za účelem poskytnutí hypotéky nebo úvěru
 • Geometrický plán pro vyznačení věcných břemen v katastru nemovitostí - vyhotovuje se z důvodu omezení vlastnických práv k části pozemku za účelem přístupu, vjezdu, vedení inženýrských sítí přes cizí pozemek atd.
 • Geometrický plán pro doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci - vyhotovuje se po vytýčení celého pozemku vedeného dosud ve zjednodušené evidenci pro jeho zápis do katastru nemovitostí
 • Vytyčování vlastnických hranic pozemků

Inženýrská geodézie

 • Polohopisné a výškopisné plány, podklady pro vypracování projektové dokumentace
 • Vytyčování stavebních objektů
 • Zaměření a dokumentace skutečného provedení staveb, podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí (el. přípojky, vodovodní přípojky apod.)
 • Ostatní práce v inženýrské geodézii
 • Zhuštění bodového pole technologií GPS

Geodetické práce pro pozemkové úpravy

 • Vyhotovení mapových podkladů
 • Vytyčování projektů pozemkových úprav
 • Vyhotovení geometrických plánů pro zápis do KN

Ostatní služby

 • Majetkoprávní vypořádání geometrických plánů - zajištění vypracování smluv, úředních odhadů a vkladů do katastru nemovitostí
 • Poradenství a konzultační činnost v problematice katastru nemovitostí
 • Vyhotovení kopií geometrických plánů a jejich ověření katastrálním úřadem
 • Zajištění výpisů z katastru nemovitostí a snímků map z katastru nemovitostí
 • Realitní činnost
 • Kopírování A4, A3